Legal disclaimer

Legal disclaimer

Deze website bevat algemene informatie met betrekking tot ALTRAD SERVICES Benelux. Dergelijke informatie is bedoeld, maar niet gegarandeerd, om correct, volledig en up-to-date te zijn. De informatie is van algemene aard, kan worden gewijzigd en wordt geleverd zonder enige garantie, expliciet of impliciet, wat betreft kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

ALTRAD SERVICES Benelux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken) van deze website of de informatie op deze website of uit enige actie of beslissing die naar aanleiding daarvan is genomen.

De toegang door gebruikers van deze website wordt geregistreerd. In het geval ALTRAD SERVICES Benelux persoonsgegevens verzamelt die vrijwillig worden verstrekt of ingevuld door de websitegebruiker, worden de gegevens alleen gebruikt voor de aangegeven doeleinden, zoals het opvolgen van verzoeken, het verstrekken van informatie en het verwerken van sollicitaties in overeenstemming met de geldende wetten in Nederland en België.

We kunnen op deze website gebruik maken van cookies, waardoor we onze dienstverlening aan de gebruiker kunnen optimaliseren. Cookies worden op uw computer opgeslagen en u kunt ze verwijderen wanneer u maar wiltHet gebruik van cookies is veilig; cookies resulteren nooit in spamberichten of ongewenste telefoontjes, omdat ze nooit uw e-mailadres of telefoonnummer opslaan. Evenmin worden cookies gebruikt om een gedetailleerd persoonlijk profiel op te bouwen.

Als u niet wilt dat er een cookie wordt geplaatst, kunt u cookies blokkeren en/of gewaarschuwd worden voordat er een cookie wordt geplaatst door de privacyinstellingen van uw internetbrowser te wijzigen.

De inhoud van deze website is onderworpen aan het copyright van ALTRAD SERVICES Benelux of haar licentiegevers. Het is gebruikers niet toegestaan om voor commerciële doeleinden inhoud van de site te kopiëren, verzenden, verspreiden, weergeven of er afgeleide werken van te maken.

Hyperlinks naar andere websites zijn alleen bedoeld om de mogelijke aandacht van de gebruiker van deze website naar die sites te trekken. ALTRAD SERVICES Benelux heeft geen controle over dergelijke gelinkte sites en een link naar andere websites impliceert geen goedkeuring daarvan, noch strekt deze disclaimer en privacyverklaring zich uit tot gelinkte websites, ongeacht of dit websites van dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of websites van derden zijn.

Het gebruik van deze website en deze disclaimer en privacyverklaring wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland en België. Eventuele geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland en Antwerpen, België. Voor zover enig deel van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, zal dat deel in zoverre worden gescheiden van de resterende voorwaarden die allemaal van kracht blijven voor zover toegestaan door de wet .

E-mail disclaimer

De verzonden informatie is alleen bedoeld voor de persoon tot wie deze is gericht en kan vertrouwelijk en/of bevoorrecht materiaal bevatten. Als u ten onrechte een e-mail heeft ontvangen, stel de afzender onmiddellijk op de hoogte en verwijder vervolgens alle exemplaren van uw systemen. Elk gebruik van of elke handeling die gebaseerd is op informatie in een e-mail door andere personen dan de beoogde ontvanger is verboden. Hoewel alle inkomende en uitgaande e-mails en e-mailbijlagen worden gescand op virussen, kunnen we niet garanderen dat een communicatie vrij is van alle virussen en aanvaarden we geen enkele verantwoordelijkheid voor virussen. Hoewel het bedrijf inkomende en uitgaande e-mails controleert op ongepaste inhoud, kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor de meningen of uitingen van de auteur. De geuite meningen hoeven niet noodzakelijkerwijs die van het bedrijf te zijn en daarom kan het bedrijf niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig verlies of letsel als gevolg van de inhoud van een bericht.

Want to know how much you could save?
Contact us